ค้นหาหนัง

Joker

Joker
เรื่องย่อ : Joker

Arthur Fleck is a man who has always been known for his comedic antics, but behind the laughter lies a man struggling with mental health issues and a sense of alienation. There are times when he finds it difficult to cope with life and his profession, and everything seems to be falling apart for him. His struggles with controlling his laughter, which often comes at inappropriate times, only add to his difficulties. It's a constant battle for him to maintain a sense of normalcy in his life. His struggles have shaped him into the person he is known as – the Joker. The persona he has created for himself is a coping mechanism, a way for him to deal with the challenges he faces every day. The Joker allows him to express himself in a way that he cannot in his everyday life, and it gives him a sense of control and power that he lacks in reality. But behind the façade of the Joker, Arthur is a man crying out for help. His struggles are a reminder that mental health issues can affect anyone, regardless of their outward appearance or demeanor. It's a reminder that we need to be more understanding and empathetic towards those who are going through similar struggles. Instead of shunning them or treating them as outcasts, we need to offer them the support and assistance they need to overcome their challenges. Arthur's story is a powerful reminder of the impact that mental health issues can have on a person's life. It's a call for us to be more compassionate and understanding towards those who are struggling, and to offer them the help and support they need to find their way back to a place of peace and stability. It's a reminder that behind every smile, there may be a person fighting their own battles, and it's up to us to offer them the support and understanding they need.

IMDB : tt7286456

คะแนน : 10ของเขา จากการทำงานเป็นตัวตลกที่สุดของเมืองก็เป็นที่รู้จักของคนในเมืองเขา แต่ก็มีคนที่ไม่เข้าใจถึงความยากลำบากที่เขาต้องเผชิญอยู่ทุกวัน บทความนี้ได้สะท้อนถึงปัญหาที่อาร์เธอร์ เฟล็คต้องเผชิญอยู่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องของความทะเยอทะยานและปัญหาสุขภาพจิตที่เขาต้องเผชิญ การที่เขาไม่สามารถควบคุมเสียงหัวเราะของเขาได้เพิ่มความเป็นนามของเขาในนาม Joker อีกทั้งยังสะท้อนถึงความยากลำบากในชีวิตและอาชีพของเขาที่ทำให้เขากลายเป็นตัวตนที่เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น บทความนี้เป็นการสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ของเราทุกคน และเป็นการเตือนให้เราเห็นภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราและให้การเข้าใจและความร่วมมือในการช่วยเหลือกันอย่างมากขึ้น