ค้นหาหนัง

The Silenced

The Silenced
เรื่องย่อ : The Silenced

The Stanford Prison Experiment was a shocking and controversial study conducted in 1971 by Dr. Philip Zimbardo, a psychologist interested in studying the behavior of violence in prisons. The experiment involved 24 university students who volunteered to participate in a simulated prison environment, with half assigned the role of guards and the other half as prisoners. What ensued was a dramatic transformation of ordinary individuals into their roles, with some becoming sadistic while others began to show signs of psychological distress in just a matter of days. The guards quickly became authoritarian and abusive, while the prisoners became submissive and obedient. The psychological effects of the experiment were so severe that it had to be terminated prematurely. The study shed light on the powerful impact of situational influences on human behavior and the potential for abuse of power in institutional settings. The findings of the Stanford Prison Experiment continue to be a subject of debate and controversy in the field of psychology and ethics. It raises important questions about the ethical implications of conducting such experiments and the responsibility of researchers to ensure the well-being of participants. Despite its controversial nature, the study has had a lasting impact on our understanding of human behavior and the potential for abuse of power in institutional settings.

IMDB : tt4708348

คะแนน : 5บทความเล่าถึงการทดลองที่ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดต้องสวมบทผู้คุมและนักโทษภายในคุกจำลอง ผลลัพธ์ที่ได้กลับดักดานทุกคน เมื่อคนธรรมดาถูกให้อำนาจและควบคุมมนุษย์อื่น ๆ พวกเขามักเปลี่ยนไปอย่างมหันต์ และทำความรุนแรงต่อผู้อื่น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวและน่าสนใจในด้านจิตวิทยามนุษย์ การทดลองนี้ได้เปิดเผยถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการมองเห็นความเป็นมนุษย์และความสำคัญของความเข้าใจในมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ที่แปลกประหลาด